Tel.: +49(0)34204 35351-0
Sony Fortelion Solarstromspeicher